Ολική γαστρική πτύχωση. Σύγκριση με sleeve

Άρθρα

ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων και επιπλοκών της ολικής γαστρικής πτύχωσης σε σειρά 135 ασθενών και σύγκριση με τυχαιοποιημένη σειρά 80 ασθενών που υπεβλήθησαν την ίδια περίοδο (2008-2010) σε sleeve.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προοπτική διπλή μελέτη. ΟΜΑΔΑ Ι=135 ασθενείς (104 γυναίκες και 31 άνδρες) που υπεβλήθησαν εθελοντικά σε Ολ. Γαστρική πτύχωση. ΟΜΑΔΑ ΙΙ= 80 τυχαία επιλεγμένοι ασθενείς (50 γυναίκες και 30 άνδρες) που υπεβλήθησαν την ίδια περίοδο σε γαστρεκτομή sleeve. Οι δυο ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως πρός την ηλικία (36 vs 35.4 έτη) διέφεραν όμως ως προς το αρχικό ΒΜΙ (39.5 vs 46.5Kg/m2). Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 20,4 μήνες (13-32).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολική γαστρική πτύχωση, επιπλοκές υπήρξαν σε 12 ασθενείς (8.8%) που σε 4 περιπτώσεις αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά. Σε 2 περιπτώσεις που παρουσίασαν επίμονη απόφραξη (ενδογαστρικό seroma) η επέμβαση ανεστράφη. Στην ομάδα της γαστρικής πτύχωσης η μέση (%) απώλεια πλεονάζοντος βάρους (EWL) ήταν 65.3%. Η απώλεια βάρους ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με αρχικό ΒΜΙ<45 (69.9 vs 55.5%, p=0,006). 29 από τους ασθενείς (21.4%) παρουσίασαν ανεπαρκή απώλεια βάρους (EWL<50%), ενώ σε 8 από αυτούς (5.9%) η επέμβαση κρίθηκε ως αποτυχημένη (EWL<30%). Οι ασθενείς με αρχικό ΒΜΙ>45 είχαν διπλάσια πιθανότητα αποτυχίας σε σχέση με αυτούς που είχαν ΒΜΙ<45 (36 vs 18.1%).

Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή sleeve παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους (EWL=81.7 vs 65.3%, p<0.001) και 9 φορές μικρότερη πιθανότητα ανεπαρκούς απώλειας βάρους (2.5 vs 21.4%). H απώλεια βάρους κρίθηκε ικανοποιητική στο 78.6% των ασθενών με γαστρική πτύχωση και στο 97.5% των ασθενών που υπεβλήθησαν σε γαστρικό μανίκι sleeve.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ολική γαστρική πτύχωση συγκεντρώνει ορισμένα καλά χαρακτηριστικά: Απλότητα, ικανοποιητικό γαστρικό περιορισμό χωρίς εμφυτεύματα και γαστρεκτομή, αποδεκτό κίνδυνο επιπλοκών και αναστρεψιμότητα. Η γαστρική πτύχωση προκαλεί μεσοβραχυπρόθεσμα ικανοποιητική απώλεια βάρους περίπου στο 80% των ασθενών, υστερεί όμως ως πρός την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη γαστρεκτομή sleeve. Η γαστρική πτύχωση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση βαριατρικών περιστατικών με ΒΜΙ<45 γιατί πέραν αυτού του ορίου, η πιθανότητα ανεπαρκούς απώλειας βάρους και αποτυχίας είναι αυξημένη (36%).