Μελέτη απώλειας βάρους με ολική γαστρική πτύχωση

Άρθρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λαπαροσκοπική ολική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα ελάχιστα επεμβατική και αναστρέψιμη τεχνική για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στην επέμβαση αυτή ο θόλος και το μείζον τόξο του στομάχου πτυχώνονται προς τα έσω με ορομυικές ραφές (δείτε αναλυτική περιγραφή εδώ). Στόχος της επέμβασης είναι η ελαχιστοποίηση της χωρητικότητας και της διατασιμότητας του στομάχου, ώστε να περιορίζεται η υπερκατανάλωση τροφής.

ΣΚΟΠΟΣ

Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της ολικής γαστρικής πτύχωσης σε σειρά 52 ασθενών με κλινικά σοβαρή παχυσαρκία (ΒΜΙ > 35 Kg/m2) που χειρουργήθηκαν σε διάστημα ενός έτους . Οι ασθενείς επέλεξαν την επέμβαση με τα εξής κριτήρια: αποφυγή μείζονος επέμβασης, αναστρεψιμότητα, ελαχιστη παραμονή στην κλινική και αποφυγή εμφυτεύματος. Η μελέτη διήρκεσε 16 μήνες (2008-2009) και η μέση διάρκεια μετεγχειρητικής παρακολούθησης (follow up) ήταν 9,33 + 3,4 μήνες (από 6 μέχρι 16 μήνες).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μέση τιμή του προεγχειρητικού βάρους ήταν 119,36 + 18,22 Kg και η μέση τιμή του προεγχειρητικού ΒΜΙ ήταν 41,5 + 4,58 Kg/m2. Δεν υπήρξαν αξιόλογες μετεγχειρητικές επιπλοκές με εξαίρεση μια ήπια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε 8 περιπτώσεις (16,32%) που διήρκεσε για περισσότερους από 6 μήνες. Μετά το χειρουργείο οι ασθενείς είχαν ελευθερία επιλογών στη διατροφή, εκτός από την κατανάλωση γλυκισμάτων και αναψυκτικών στα οποία συνεστήθη περιορισμός. Σε τρείς περιπτώσεις υπήρξε αποτυχία λόγω διάσπασης της συρραφής και ασήμαντη απώλεια βάρους. Οι περιπτώσεις αυτές εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Στο υλικό των υπολοίπων 49 ασθενών, η μέση απώλεια βάρους ανήλθε στα 29,36 Kg και η μέση απώλεια πλεονάζοντος βάρους (%EWL) στα 62,5% (Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Σύγκριση των δικών μας αποτελεσμάτων με γαστρική πτύχωση (κόκκινο) με τα αποτελέσματα του γαστρικού δακτυλίου (πράσινο) όπως παρουσιάζονται σε τρείς από τις μεγαλύτερες δημοσιευμένες σειρές ασθενών. Παρατηρείστε ότι η απώλεια βάρους μετά απο γαστρική πτύχωση είναι ραγδαία στο πρώτο εξάμηνο.
Εικόνα 2. Ιστόγραμμα (boxplot) διακύμανσης προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού βάρους των ασθενών μας. Η μέση τιμή του βάρους μετά την επέμβαση κατήλθε από τα 119,36 στα 90 κιλά.

Πίνακας 1

Εκατοστιαία απώλεια πλεονάζοντος βάρους (%EWL) με γαστρική πτύχωση.

 

Μικρότερη από 50% 10 20,4%
50-60% 17 34,6%
61-70% 10 20,4%
Μεγαλύτερη από 70% 12 24,5%

Ν=49

Η στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 1) έδειξε ότι με την ολική γαστρική πτύχωση το 80% των ασθενών μπορεί να πετύχει απώλεια πλεονάζοντος βάρους μεγαλύτερη του 50%, ενώ στο 25% των περιπτώσεων η απώλεια πλεονάζοντος βάρους ξεπερνά το 70% (71 – 120%). Σε σύγκριση με τον γαστρικό δακτύλιο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ολική γαστρική πτύχωση φαίνεται ότι προκαλεί ταχύτερη και μεγαλύτερη απώλεια βάρους (Εικόνα 1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των παραπάνω δεδομένων συμπεραίνουμε ότι η λαπαροσκοπική ολική γαστρική πτύχωση αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική βαριατρική τεχνική.