Ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος και κάθετη (sleeve) γαστρεκτομή

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου και η κάθετη (sleeve) γαστρεκτομή είναι οι δύο σύγχρονες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γαστρικού περιορισμού για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Οι επεμβάσεις αυτές διαφέρουν ριζικά ως προς το σκεπτικό, την τεχνική, τις παθοφυσιολογικές επιπτώσεις και το είδος των επιπλοκών. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες συγκριτικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα των δύο αυτών τεχνικών. Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε αναδρομικά μια σύγκριση των δύο τεχνικών σε όμοιες ομάδες ασθενών που χειρουργήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο (09/2005-09/2006) στο νοσοκομείο μας.

Την ομάδα Ι απετέλεσαν 12 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκε ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος ενώ την ομάδα ΙΙ, 37 ασθενείς που επέλεξαν να υποβληθούν σε κάθετη γαστρεκτομή. Η επιλογή της επέμβασης έγινε με κριτήρια την απουσία εμφυτεύματος, το λιγότερο εντατικό πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης, την απουσία γνωστών απώτερων επιπλοκών και την καλύτερη μετεγχειρητική ποιότητα διαβίωσης. Για τη στατιστική μελέτη χρησιμοποιήσαμε t-test.

Οι δυο ομάδες δεν διέφεραν ως προς την ηλικία (35.25+7.6 vs 38.73+11.8 έτη, p=0.24), τον προεγχειρητικό δείκτη σωματικού βάρους (44.78+5.15 vs 46.16+6 kg/m2, p=0.44) και το χρονικό διάστημα μετεγχειρητικής παρακολούθησης (8.58+2.42 vs 7.94+2.74 min 6, max 12 μήνες, p=0.45). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων τόσο στην αριθμητική απώλεια (34.33+9.72 vs 40.97+14.3 kg, p=0.08) όσο και στην εκατοστιαία απώλεια πλεονάζοντος βάρους (64.4+20.76% vs 63.42+16.3%, p=0.88).

Οι επιπλοκές στην ομάδα Ι ήταν: αρχόμενη διάταση γαστρικού θυλάκου σε 3 ασθενείς και 1 περίπτωση διάτασης του οισοφάγου. Οι επιπλοκές αυτές που μπορεί να αποτελέσουν αιτία επανεγχείρησης στο μέλλον, αντιμετωπίσθηκαν προς το παρόν με χαλάρωση του δακτυλίου. Σε 2 επιπλέον περιπτώσεις χρειάστηκε μικροπέμβαση για διόρθωση προβλημάτων του port. Στην ομάδα ΙΙ υπήρξε μια επανεγχείρηση λόγω διαφυγής από τη γραμμή συρραφής και μια μετεγχειρητική αιμορραγία από trocar που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή sleeve δεν φαίνεται να διαφέρει από άποψη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από το γαστρικό δακτύλιο όταν οι ασθενείς παρακολουθούνται εντατικά. Όμως, για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος απαιτείται χρόνος.