Λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση (poster)

Η λαπαροσκοπική κάθετη γαστρική πτύχωση (ΛΚΓΠ) είναι μια νεα τεχνική περιορισμού της γαστρικής χωρητικότητας για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Στην επέμβαση αυτή διενεργείται προς τα έσω πτύχωση του θόλου και του σώματος του στομάχου με ορομυικές μη απορροφήσιμες ραφές, κατά τον επιμήκη άξονα. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας και τα πρώτα αποτελέσματα σε υλικό 31 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ΛΚΓΠ σε διάστημα 9 μηνών (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2008). Πρόκειται για 6 άνδρες και 25 γυναίκες μέσης ηλικίας 34+9,6 ετών και μέσου προεγχειρητικού ΒΜΙ=38,1+5,8 Kg/m2 (35-53). Η μέση νοσηλεία ήταν 2,1 ημέρες. Η μοναδική μετεγχειρητική επιπλοκή ήταν μια περίπτωση μετεγχειρητικής αιμορραγίας που απαίτησε τη μετάγγιση 2 μονάδων αίματος. Η μέση διάρκεια follow-up ήταν 6,8 μήνες. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στους 1, 3 και 6 μήνες βάσει πρωτοκόλλου. Δεν παρατηρήθηκε κάποια απώτερη επιπλοκή. Στο διάστημα αυτό το 70,9% των ασθενών παρουσίασε απώλεια >50% του πλεονάζοντος βάρους (EWL), με μέση τιμή 64,2+21,7%. Αποτυχία υπήρξε σε 3 περιπτώσεις (EWL< 25%) λόγω ανεπαρκούς πτύχωσης. Συμπεραίνουμε ότι η ΛΚΓΠ είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος γαστρικού περιορισμού για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το ελάχιστο τραύμα, λιγότερες επιπλοκές, αποφυγή χρήσης εμφυτευμάτων, αναστρεψιμότητα και απώλεια βάρους παραπλήσια με αυτή των άλλων περιοριστικών τεχνικών. Η επέμβαση δεν είναι απλή και απαιτεί μεγάλο βαθμό εμπειρίας και ικανότητας σε λαπαροσκοπικές τεχνικές και ιδιαίτερα στη συρραφή. Τα απώτερα αποτελέσματα αναμένονται.