Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της λαπαροσκοπικής κάθετης γαστρεκτομής (sleeve gastrectomy)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ. Σκρέκας, Δ. Λαπατσάνης, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ GENERAL

Η κάθετη γαστρεκτομή είναι η νεότερη λαπαροσκοπική τεχνική γαστρικού περιορισμού για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της επέμβασης είναι ότι δεν θίγει τη λειτουργικότητα του στομάχου και αποφεύγονται οι απώτερες επιπλοκές που προκαλούνται από την εμφύτευση ξένων σωμάτων και τη δημιουργία στενώσεων του πεπτικού σωλήνα. Το γεγονός αυτό την καθιστά επέμβαση εκλογής για τους πιό ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι εκτός των άλλων παρουσιάζουν συχνότερα κινητικές διαταραχές του πεπτικού. Στην παρούσα μελέτη συγκρίνουμε αναδρομικά τις επιπλοκές και την αποτελεσματικότητα της γαστρεκτομής sleeve σε δυο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ασθενών. Τους τελευταίους 18 μήνες πραγματοποιήσαμε 63 sleeve γαστρεκτομές για θεραπεία νοσογόνου παχυσαρκίας σε ασθενείς ηλικίας 19-69 ετών. Η επέμβαση έγινε σε όλους λαπαροσκοπικά με την ίδια τεχνική. Η κατ΄εκτίμηση χωρητικότητα του νεοστομάχου ήταν 100 ml. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές ομάδες με όριο τα 50 έτη. Την ομάδα Ι απετέλεσαν 52 ασθενείς μέσης ηλικίας 34.69+7.45 έτη ενώ την ομάδα ΙΙ 11 ασθενείς με μέση ηλικία 56.09+5.46 έτη. Η στατιστική μελέτη έγινε με t-test. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν ως προς το προεγχειρητικό βάρος (140.32+24.56 vs 133.36+21.37 kg, p=0.35) το Δείκτη Σωματικού Βάρους (46.4+5.96 vs 49.07+8.58 kg/m2, p=0.34) και το χρονικό διάστημα μετεγχειρητικής παρακολούθησης (6.4+3.28 vs 5.9+2.5 μήνες, p=0.58). Η επέμβαση προκάλεσε μεγαλύτερη απώλεια βάρους στην ομάδα Ι (EWL Ι = 58.98+17.61%) που όμως δεν διέφερε στατιστικά από αυτή την ομάδας ΙΙ (EWL II = 49.54+18.56%), (p=0.14). Τρείς από τους ασθενείς της ομάδας Ι παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές και 3 επιπλέον ασθενείς εμφάνισαν ήπια νευρογενή ανορεξία. Στην ομάδα ΙΙ δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές. Η επέμβαση βελτίωσε σημαντικά τη γλυκαιμική καμπύλη όλων των διαβητικών ασθενών. Συμπεραίνουμε ότι η λαπαροσκοπική sleeve γαστρεκτομή είναι ασφαλής και αποτελεσματική ακόμη και σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, για τους οποίους κατά τη γνώμη μας αποτελεί και την επέμβαση εκλογής.